Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Läs mer → | Tillåt cookies →
MENY SÖK

Miljö & Etik

Miljö och Etik  

Öppenhet och saklighet i frågor som rör vår verksamhet med hänsyn till miljö är ledord inom Aroma. Vi vill bland annat bidra till en hållbar utveckling genom kretsloppstänkande. Därför ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan. Våra produkter och tillverkningsprocesser ska vara säkra för miljön och människor. Driften ska uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och förordningar.

 

Aromas miljöarbete ska grunda sig på ett kretsloppstänkande från råvara till konsument. Viktiga områden inom vilka vi arbetar för att minska miljöpåverkan är:

Aromas anställda ska ha kunskap om miljöfrågor som är relevanta för det dagliga arbetet och genom Aromas medlemskap i branschföreningen ChoKofa så har vi möjlighet att påverka miljöarbetet i ett större sammanhang.

 

CSR Policy

Denna CSR-policy formulerar de etiska krav vi har på oss själva inom Aroma samt de krav som vi ställer på våra affärspartner.


Mål:
För Aroma är målet med CSR-policyn att bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle och att minimera negativa effekter av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö. Vi skall agera etiskt och öppet och genom dialog med våra intressenter långsiktigt arbeta för att uppförandekoden efterlevs både i den egna organisationen och av samtliga affärspartners. Detta innebär att vi ska visa ärlighet och integritet i samspelet mellan medarbetare och intressenter samt inför vår omvärld.


Definition:

Aromas CSR-policy bygger på Global Compacts tio principer, vilka definierar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption, samt FN:s konvention gällande barns rättigheter. Aroma ställer motsvarande krav på medarbetare och leverantörer att respektera och ställa sig bakom principerna i Global Compact.

 

Copyright © Konfektyrfabriken Aroma AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Konfektyrfabriken Aroma AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter