Hoppa till huvudinnehållet

Kvalitet

”Kvalitet i allt vi gör” är vårt löfte till våra konsumenter, kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. Detta innebär att hela vår verksamhet och organisation skall genomsyras av ett högt kvalitetstänkande. Oavsett var i verksamheten du möter oss, det kan vara våra säljare, vår kundservice, order-och faktureringsavdelning, inköpsavdelning eller i produktionen så ska kvalitetstänkandet alltid vara prioriterat. Av stor vikt i vårt arbete är en ständig strävan att tillverka och sälja, för konsumenten, så säkra produkter som möjligt.

Vår Kvalitetspolicy är grundstenen i vårt kvalitetsarbete:

  • Vi ska tillverka prisvärd konfektyr av hög kvalité som väl uppfyller kundernas förväntningar.
  • Våra produkter skall vara tillverkade enligt god tillverkningssed, vara säkra för konsumenten och följa den lagstiftning som gäller på alla marknader där produkterna säljs.
  • Vi ska vara öppna mot kunder och konsumenter i frågor som rör kvalitet och innehåll – främst i fråga om näringsvärden, tillsatser och allergirisker – och kunna lämna snabba svar.
  • Våra medarbetare skall ha den kunskap, utrustning och information som behövs för att utföra ett kvalitetsmässigt bra arbete och för att ständigt kunna arbeta med förbättringar och förändringar i verksamheten. Informationen säkerställs genom månatliga personalmöten.

Hållbarhet

Öppenhet och saklighet i frågor som rör vår verksamhet med hänsyn till miljö är ledord inom Aroma. Vi vill bland annat bidra till en hållbar utveckling genom kretsloppstänkande. Därför ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan. Våra produkter och tillverkningsprocesser ska vara säkra för miljön och människor. Driften ska uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och förordningar.

Aromas miljöarbete ska grunda sig på ett kretsloppstänkande från råvara till konsument. Viktiga områden inom vilka vi arbetar för att minska miljöpåverkan är:

  • Energianvändning: En minskad energianvändning är ett av de bästa sätten för Aroma att minska företagets påverkan på miljön.
  • Resurshushållning av bl. a vatten och råvaror: Vi arbetar kontinuerligt med att minska råvaruspillet i produktionen samt användningen av vatten.
  • Återvinning av avfall och förpackningar: Att minska mängden avfall och att säkerställa att avfall och de förpackningar Aroma använder återvinns, är en tydlig ambition för oss.
  • Frakter: Tillsammans med våra samarbetspartners; kunder, leverantörer och speditörer, så arbetar vi för att minska på antalet frakter och därigenom miljöbelastningen.

Aromas anställda ska ha kunskap om miljöfrågor som är relevanta för det dagliga arbetet och genom Aromas medlemskap i branschföreningen ChoKofa så har vi möjlighet att påverka miljöarbetet i ett större sammanhang.